Konkursy

REGULAMIN PLEBISCYTU

„Mama i dziecko na okładkę 2020”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem konkursu jest: Wydawnictwo Silesiana Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 9/3, zwane dalej Organizatorem.

2.Czas trwania konkursu ustala się na okres od 5 maja 2020 roku do 20 maja 2020 roku do godz. 15:00.

 

3. Osobami nadzorującymi plebiscyt ze strony Organizatora są:
- Michał Szrajber, tel. 607 147 909

- Jolanta Wyrwoł, tel. 665 010 899

4. Wszystkie wątpliwości dotyczące plebiscytu należy wyjaśniać z powyższymi osobami
wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres korespondencyjny siedziby, bądź e-mail: [email protected], bądź telefonicznie na podane numery

II. ZASADY KONKURSU

UDZIAŁ

1. Zgłoszenia kandydatów do plebiscytu odbywają się drogą mailową, pocztową lub osobiście w redakcji tygodnika

2. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu strzeleckiego

3. Aby zgłosić udział w plebiscycie, należy przesłać e-mailem zdjęcie matki z dzieckiem (dziećmi) na adres [email protected] Można wysłać lub dostarczyć osobiście do siedziby redakcji. W treści maila lub na osobnej kartce w zamkniętej kopercie powinny się znaleźć następujące dane:
- imię i nazwisko matki oraz dziecka (dzieci)
- wiek
- adres, nr telefonu
- oraz zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka przez redakcję „Strzelca Opolskiego” i jego wydawcę.

4. Kandydatury można zgłaszać do 30 kwietnia do godz. 15:00.

5. Organizator plebiscytu nie przyjmuje odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawdziwe. W przypadku, gdy takie zgłoszenie zostanie wykryte, Organizator na wniosek osoby zgłoszonej, bądź na podstawie własnej decyzji usunie fotografię i dane osobowe ze strony i z listy numerów do głosowania.

6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości zgłoszenia i podanych w nim danych.

7. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii, która może w jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy moralne.

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby publikacji zdjęć kandydatów


GŁOSOWANIE

10. Głosowanie w plebiscycie "Mama i dziecko na okładkę” odbywa się za pośrednictwem SMS-ów i potrwa od 5 maja do 20 maja do godz. 15:00 . SMS-y należy przesłać na nr 72601 w treści wpisując so.plebiscyt. oraz nr kandydatów (np. so.plebiscyt.9). Koszt SMS-a 2,46 zł z VAT. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów

11. Głosowanie w plebiscycie "Mama i dziecko na okładkę” odbywa się za pośrednictwem oryginalnych kuponów drukowanych w wydaniu papierowym. Każdy głosujący może zebrać i dostarczyć nieograniczona liczbę kuponów. Na kuponie można zakreślić tylko jednych kandydujących
 
12. W celu ułatwienia głosowania, poszczególnym kandydatom biorącym udział w plebiscycie zostaną przydzielone numery porządkowe. Wysłanie SMS-a zgodnego ze wzorem podanym w rozdziale II punkcie 10 niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.

13. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od podanego w punkcie 10 wzoru SMS (nie dotyczy numerów kandydatów) nie zostaje on uwzględniany.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nie leżących po jego stronie.
16. Kandydaci oraz treść SMS

Katarzyna Bryś z córkami Leną, Alicją i Marceliną. Otmice.           SMS: so.plebiscyt.1

Katarzyna Fogel z córką Oliwią. Strzelce Opolskie.            SMS: so.plebiscyt.2

Justyna Hasterok z córkami Leną i Mają. Kadłub.              SMS: so.plebiscyt.3

Rafaela Namyślik z córką Hanią. Zimna Wódka.  SMS: so.plebiscyt.4

Żaneta Pietraczuk z synem Julianem. Jemielnica.              SMS: so.plebiscyt.5

Sandra Szopa z synem Aleksandrem i córką Wiktorią. Olszowa.  SMS: so.plebiscyt.6

Monika Szymocha z córką Zuzanną. Kolonowskie.           SMS: so.plebiscyt.7

Jolanta Zajdel z synem Tymoteuszem. Jemielnica.           SMS: so.plebiscyt.8

 

NAGRADZANIE I NAGRODY

17. W plebiscycie nagrodzone zostaną mama i dziecko (dzieci), którzy uzyskają największą liczbę głosów za pośrednictwem SMS-ów oraz kuponów (SMS-y oraz kupony zostaną zsumowane). Dodatkowo zostaną przyznane nagrody za zajęcie II i III miejsca.

18. Nagrody dla I miejsca
- umieszczenie wizerunku mamy i dziecka (dzieci) na okładce tygodnika „Strzelec Opolski” w dniu 26 maja 2020
- mini sesja zdjęciowa

- dla dziecka (dzieci) 1 bon o wartości 200 zł na zakupy w sklepie zabawkowym

- dla mamy nagroda niespodzianka

Nagroda dla II miejsca

- 1 bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie zabawkowym

Nagroda dla III miejsca

- 1 bon o wartości 50 zł na zakupy w sklepie zabawkowym
19. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr
14, poz. 176 ze zmianami).

20. W przypadku niemożności skontaktowania się z laureatami, jak również w przypadku odmowy przez laureata udziału w sesji zdjęciowej w wyznaczonym terminie, Organizator podejmie próbę kontaktu z Uczestnikiem, który zajął kolejne miejsce

21. Termin sesji zostanie indywidualnie ustalony z laureatem, jednak nie wcześniej niż 21 maja 2020 r. i nie później niż 23 maja 2020 r. Mama z dzieckiem (dziećmi) zobowiązana jest do wstawienia się w miejscu i terminie sesji ustalonym z Organizatorem. Organizator w szczególnych przypadkach dopuszcza zorganizowanie dodatkowej sesji fotograficznej, w terminie ustalonym w miarę zaistniałych potrzeb.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Do udziału w plebiscycie można zgłaszać dzieci w wieku od 12 miesięcy do 5 lat.
  2.  Organizator zastrzega sobie prawo nie publikowania fotografii anonimowych (nie podpisanych z imienia i nazwiska)
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru zdjęć kandydatów w konkursie

IV. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU


1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto uczestnikowi plebiscytu przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania. Udział w plebiscycie nie jest uzależniony od wyrażenia zgody, o której mowa w rozdziale IV punkcie 1 niniejszego Regulaminu.

2. Osoby biorące udział w plebiscycie wyrażają zgodę na publikację nadesłanych zdjęć, imienia, nazwiska i miejsc zamieszkania na stronie internetowej www.strzelec.info lub innej podstronie na profilu facebook, oraz w papierowym wydaniu Strzelca Opolskiego

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady plebiscytu. Zgłoszenie się do plebiscytu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.

3. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy Wydawnictwa Silesiana Sp. z o.o., oraz ich rodziny.

4. Spory odnoszące się i wynikające z plebiscytu będą rozwiązywane przez Organizatora.

5. Organizator nie jest odpowiedzialny za wadliwość lub usterki nagrody otrzymanej w plebiscycie.

6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmiany specyfikacji nagród.