Konkursy

Konkursy

REGULAMIN PLEBISCYTU

„Bajkowe przedszkole”

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1. Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnictwo Silesiana Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 9/3, zwane dalej Organizatorem.

2. Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 4 lutego 2020 roku do odwołania.

3. Osobami nadzorującymi Plebiscyt ze strony Organizatora są:

- Michał Szrajber, tel. 607 147 909

- Jolanta Wyrwoł, tel. 665 010 899

4. Wszystkie wątpliwości dotyczące Plebiscytu należy wyjaśniać w formie korespondencji pisemnej na adres korespondencyjny siedziby bądź e-mail: [email protected] bądź telefonicznie na numery podane w rozdziale I punkt 1 podpunkt 3.

5. Celem Plebiscytu jest wyłonienie trzech bajek wymyślonych przez dzieci z placówki przedszkolnej lub oddziału zamiejscowego, które otrzymają największą liczbę głosów w głosowaniu SMS-owym i za pomocą kuponów.

6. Uczestnikiem Plebiscytu może być placówka przedszkolna lub oddział zamiejscowy.

7. W Plebiscycie może wziąć udział jedna reprezentacja danego przedszkola, przy czym oddział zamiejscowy traktowany jest jako oddzielna placówka przedszkolna i może przesłać jedną osobną bajkę do Plebiscytu.

8. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną bajkę, niepublikowaną wcześniej oraz niebiorącą udziału w innych konkursach lub plebiscytach.

9. Zgłoszenia bajki do Plebiscytu może dokonać dyrektor przedszkola lub inny wyznaczony opiekun dzieci.

II. ZASADY PLEBISCYTU

1. Plebiscyt polega na wybraniu przez Organizatora  najciekawszych bajek z pośród wszystkich nadesłanych i spełniających wymogi Regulaminu, które zostaną opublikowane na łamach tygodnika „Strzelec Opolski” i poddane pod głosowanie czytelników.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Plebiscytu bajki, która narusza niniejszy Regulamin.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Plebiscytu, jeśli liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż trzy lub w przypadku niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.

4. Organizator zastrzega, że bajka musi być autorstwa dzieci i skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

5. Organizator nie dopuści do Plebiscytu bajki, która zawiera treści zagrażające moralnemu rozwojowi małoletnich, treści karalne, sprzeczne z prawem itp.

6. Praca musi mieć formę wypowiedzi tekstowej w języku polskim i składać się maksymalnie do 3000 (trzech tysięcy) znaków (ze spacjami) i zostać przesłana na adres mailowy wskazany w rozdziale I punkt 1 podpunkt 4, w ogólnodostępnym formacie umożliwiającym jej edycję (doc., pdf).

7. Partnerem Plebiscytu jest Dream Team Animacje Eventowe.

8. Nagrodami za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w Plebiscycie są usługi animacyjne świadczone przez Partnera Plebiscytu Dream Team Animacje Eventowe.

III. GŁOSOWANIE W PLEBISCYCIE

1. Głosowanie w Plebiscycie „Bajkowe Przedszkole” przebiegać będzie w dwóch turach za pośrednictwem oryginalnych kuponów drukowanych w papierowym wydaniu „Strzelca Opolskiego” i SMS-ów Premium.

2. Pierwsza tura głosowania na każdą dopuszczoną do publikacji bajkę potrwa 7 dni od momentu publikacji tejże bajki w wydaniu „Strzelca Opolskiego”, tj. od wtorku, do poniedziałku poprzedzającego kolejne wydanie „Strzelca Opolskiego”.

3. Po zakończeniu pierwszej tury głosowania i opublikowaniu wszystkich dopuszczonych do Plebiscytu bajek odbędzie się druga tura głosowania, w trakcie której otwarta będzie możliwość głosowania na wszystkie bajki biorące udział w Plebiscycie.

4. Treść SMS-a oraz wymagany kupon zostaną udostępnione w wydaniu papierowym „Strzelca Opolskiego”,   a treść SMS-a także na stronie strzelec.info oraz na Facebooku.

4. Koszt SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.

5. Każdy głosujący może dostarczyć nieograniczoną liczbę kuponów i SMS-ów (także z jednego numeru telefonu).

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do Organizatora z przyczyn nieleżących po jego stronie.

8. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).

IV. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PLEBISCYTU

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto uczestnikowi Plebiscytu przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Zgłoszenie się do plebiscytu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Plebiscytu będą rozwiązywane przez Organizatora.

4. Organizator nie jest odpowiedzialny za wadliwość lub usterki nagrody otrzymanej w plebiscycie.

5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmiany specyfikacji nagród.