Konkursy

Regulamin Akcji „Wakacyjna Redakcja 2020”

 

  1. Akcja „Wakacyjna Redakcja” (dalej Akcja) odbywa się na terenie zewnętrznych placów zabaw lub terenów rekreacyjnych w następujących miejscowościach:

2. Akcje odbywają się w każdą środę od 08.07.2020r. do 19.08.2020r. w godz. 10:00 do 12:00

3. Animacje w ramach akcji prowadzi zespół redakcyjny tygodnika „Strzelec Opolski” oraz Dream Team Animacje Eventowe.

4. Udział w Akcji jest bezpłatny.

6. Animacje w ramach akcji przeznaczone są dla dzieci w wieku od 0 do 18 lat.

7. Udział dzieci w animacjach dozwolony jest wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.

8. Za szkody spowodowane przez dzieci na terenie placu zabaw lub placu rekreacyjnego odpowiadają rodzice/opiekunowie.

9.Wydawnictwo Silesiana Sp. z o.o., wydawca tygodnika „Strzelec Opolski” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy ciała, uszkodzenia mienia, wypadki i inne zdarzenia losowe, które mogą mieć miejsce podczas Akcji.

10. Wydawnictwo Silesiana Sp. z o.o., wydawca tygodnika „Strzelec Opolski nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników Akcji.

11. Rodzic/opiekun poprzez fakt wzięcia udziału dziecka w Akcji oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w pełni go akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

12. Każdy Uczestnik biorąc udział w Akcji, wyraża jednocześnie nieodpłatnie zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) wykorzystanie swojego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w jej trakcie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez ich publikację w całości lub we fragmentach na portalach społecznościowych (takich jak np. facebook, instagram), w tygodniku „Strzelec Opolski” i na stronie internetowej www.strzelec.info.

13. Wydawnictwo Silesiana Sp. z o.o., wydawca tygodnika „Strzelec Opolski” zaleca noszenie maseczki przez Uczestników Akcji

14. Wydawnictwo Silesiana Sp. z o.o., wydawca tygodnika „Strzelec Opolski” zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie